Партньорите

                                Фондация "Работилница за граждански инициативи

 

Фондация “Работилница за Граждански Инициативи” (ФРГИ) е организация, регистрирана в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 003/16.11.2001.

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.

За нас тези общности са както географски, така и професионални или такива създадени по интереси. С всички тях ние работим за местно развитие и развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлагаме различни начини за осъществяване на тези идеи в България, съвместно с бизнесорганизации и индивидуални дарители.

За да постигне своята мисия, ФРГИ подкрепя:

§  Сътрудничеството между неправителствени организации, местна власт и бизнес организации,

§  Развитието на неправителствените организации,

§  Развитието на филантропията.

 

Основните ценности, на които се гради нашата работа са:

§  Участие;

§  Общностите имат свои ресурси;

§  Отвореност за диалог;

§  Зачитане на различията;

§  Отговорно отношение към влаганите средства;

§  Прозрачност и отчетност.

 

Работата на ФРГИ има своето място в процеса наразвитие на българското общество в дългосрочен план. Инициативите, които разработваме и подкрепяме възвръщат една забравена идея – идеята, че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.

 

Фондация "Работилница за граждански инициативи"

 

1408 София
ул. Енос 7, ет.6, ап. 9

тел: (+359 2)954 98 47
тел./факс: (+359 2) 954 97 15,

електронна поща: wcif@wcif-bg.org