Партньорите

 

Фондация "Работилница за граждански инициативи


Фондация “Работилница за Граждански Инициативи” (ФРГИ) е организация, регистрирана в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 003/16.11.2001.

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.

За нас тези общности са както географски, така и професионални или такива създадени по интереси. С всички тях ние работим за местно развитие и развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлагаме различни начини за осъществяване на тези идеи в България, съвместно с бизнесорганизации и индивидуални дарители.

За да постигне своята мисия, ФРГИ подкрепя:

  • Сътрудничеството между неправителствени организации, местна власт и бизнес организации,
  •  Развитието на неправителствените организации,
  • Развитието на филантропията.

Основните ценности, на които се гради нашата работа са:

  •   Участие;
  •   Общностите имат свои ресурси;
  •   Отвореност за диалог;
  •   Зачитане на различията;
  •   Отговорно отношение към влаганите средства;
  •   Прозрачност и отчетност.

Работата на ФРГИ има своето място в процеса наразвитие на българското общество в дългосрочен план. Инициативите, които разработваме и подкрепяме възвръщат една забравена идея – идеята, че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.

Фондация "Работилница за граждански инициативи"
1408 София
ул. Енос 7, ет.6, ап. 9
тел: (+359 2)954 98 47
тел./факс: (+359 2) 954 97 15,

електронна поща: wcif@wcif-bg.org