Microsoft

Програмата на Microsoft за софтуер на преференциални цени осигурява чрез ТехСуп България достъп до голямо разнообразие от софтуер за организации с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, и библиотеки от цялата страна. Кои версии на софтуер на Microsoft са налични? Имената на продуктите в Програмата на Microsoft не включват номера на версиите. Когато получите продукт, можете да изберете да изтеглите актуалната или предишната версия на софтуера. Коя е актуалната версия можете да разберете на страницата Current Versions of Microsoft Products (Актуални версии на продуктите на Microsoft). Освен това можете да изтеглите софтуера на всеки наличен като текст език. Допустимост и ограничения Идете на страницата относно допустимостта и ограниченията - eligibility and restrictions page, за да проверите дали кандидатурата ви за участие в тази програма е допустима. При поръчка от ваша страна на продукти на Microsoft на преференциални цени, ще бъдете помолени да се регистрирате в портала на Microsoft за НПО. След това чрез портала ще изпратите на ТехСуп България сертификат, който валидира организацията ви като отговаряща на условията за преференциални цени. Всеки сертификат е с валидност една година. Организациите, отговарящи на условията, могат да заявят толкова продукти на преференциални цени, от колкото имат нужда. Допустимост и ограничения за Програмата на Microsoft за софтуер на преференциални цени • Количество: o Организациите могат да поръчват неограничен брой продукти на Microsoft на преференциални цени (с отстъпка). o Всяка поръчка, направена от организация за продукти на преференциални цени трябва да включва най-малко пет лиценза. Петте лиценза могат да са за един и същ продукт или за комбинация от различни продукти. Това изискване не важи за следните продукти:  BizTalk Server Standard (на преференциална цена)  Dynamics 365 for Customer Service On-Premises Device CAL (на преференциална цена)  Dynamics 365 for Customer Service On-Premises User CAL (на преференциална цена)  Dynamics 365 for Sales On-Premises Device CAL (на преференциална цена)  Dynamics 365 for Sales On-Premises User CAL (на преференциална цена)  Dynamics 365 for Team Members On-Premises Device CAL (на преференциална цена)  Dynamics 365 for Team Members On-Premises User CAL (на преференциална цена)  SQL Server Standard Edition, Core-Based Licensing (на преференциална цена)  SQL Server Enterprise Edition, Core-Based Licensing (на преференциална цена)  System Center Datacenter (на преференциална цена)  System Center Standard (на преференциална цена)  Visual Studio Enterprise with MSDN (на преференциална цена)  Visual Studio Professional with MSDN (на преференциална цена)  Visual Studio Test Professional with MSDN (на преференциална цена)  Windows Remote Desktop Services – External Connector License (на преференциална цена)  Windows Server Datacenter (на преференциална цена)  Windows Server External Connector License (на преференциална цена) • Бюджет: Организации с годишен оперативен бюджет от всякакъв размер отговарят на условията за продукти по тази програма. • Типове допустими организации: Програмата на Microsoft за продукти на преференциални цени е предназначена за организации с нестопанска цел, чиито мисии са в полза на местните общности. В България това са организациите, регистрирани за извършване на дейност в обществена полза, както и обществените библиотеки. Допустимите организации биха могли да имат мисии в следните насоки: o Намаляване на бедността o Подобряване на образованието o Подобряване на социалното благосъстояние o Запазване на културни ценности o Опазване или възстановяване на околната среда o Защита правата на човека o Развитие наа граждаанско общество • Специални правила за обществените библиотеки o Обществените библиотеки могат да заявят продукти от Microsoft чрез настоящата Програма единствено за компютрите, които са с публичен достъп. Дареният или предлаганият с отстъпка софтуер е предназначен единствено за ползване на компютрите с публичен достъп или компютрите, служещи за управление на компютрите с публичен достъп или на програмата на библиотеката за публичен достъп. o Допустимите по Програмата библиотеки трябва да предоставят безплатно на населението от територията, която обслужват, своите сбирки и основни услуги (с изключение на случайни такси като отпечатване например). Прилагането на такси за услугите е допустимо за читатели на библиотеката, живеещи извън прилежащата й територия, а също за стоки и услуги (различни от основните) за всякакви клиенти. • Типове недопустими организации: Не всички организации отговарят на условията за участие в Програмата на Microsoft за продукти на преференциални цени. Организациите, НЕотговарящи на условията, са следните: o Държавни агенции. o Образователни институции, в т.ч. училища, колежи и университети. o Различни видове институции в здравеопазването. Изключения са организациите с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза и работещи в сферата на здравеопазването. o Професионални и търговски организации. o Осигуряващи спонсорство на събития, кръгли маси, изложби, представления и т.н. o Организиращи събития за набиране ан средства, като обяди и вечери. o Политически организации и синдикати. o Занимаващи се с възстановяване на компютри, които биха инсталирали софтуера на възстановени компютри, предназначени за НПО или училища. Предлагаме ви да прегледате Registered Refurbisher Program. o Частни библиотеки, училищни библиотеки, специализирани библиотеки, библиотеки на въоръжените сили и библиотеки в държавни агенции. • Условия за услугата: Организациите, заявяващи продукти на Microsoft, трябва да приемат всички приложими условия на услугата. • Промени: Microsoft си запазва правото да допълва или изменя тези указания за допустимост по всяко време без предизвестие. • Политика на не-дискриминация: За да отговарят на условията за участие в тази програма, организациите трябва да заявят подкрепата си за следното изявление, което удостоверява спазването на антикорупционната политика на Microsoft за корпоративно гражданство: Моята организация няма политика или мисия за дискриминация при наемане, компенсация, достъп до обучение или услуги, повишаване, прекратяване или пенсиониране въз основа на раса, цвят, пол, национален произход, религия, възраст, увреждане, джендър идентичност или изява, семейно положение, бременност, сексуална ориентация, политическа принадлежност, членство в синдикати или статут на ветеран. • Често задавани въпроси: За повече информация относно ресурсите на Microsoft за НПО и условията за допустимост за Програмата за преференциални цени вижте Nonprofit FAQ. • За кого са предназначени продуктите: o По тази програма продуктите ще се предлагат само за валидирани организации, не и за физически лица. o Организациите-получатели нямат право да прехвърлят или препродават продукти на Microsoft, получени по тази програма. o Такива продуктите на Microsoft не могат да бъдат инсталирани на компютри, които ще се дават или продават на други организации или физически лица, дори като част от благотворителна програма. • Възстановяване и връщане на суми o Ако искате да върнете или смените получени от Microsoft продукти като дарения или на преференциална цена, ще трябва да върнете всички продукти на Microsoft от съответната заявка и да подадете нова заявка за желаните от вас продукти. o Тъй като всички продукти на Microsoft са само за изтегляне, връщане ще бъде прието, само ако нищо от софтуера не е било инсталирано и ако сте получили продукта не повече от 60 дни преди това. o Ако искате да върнете или смените софтуернияя продукт на Microsoft, може да се свържете се с отдела за обслужване на клиенти. o Обикновено лимитите за дарения в профила Ви ще бъдат възстановени в рамките на осем работни дни след като връщането се финализира.

Microsoft Rules, Eligibility and Restrictions

 

Microsoft Software Donation Restrictions

 

·         Quantity: Organizations receive an allotment of Microsoft software donations that is reset every two years. An organization's two-year cycle begins with its first donation request after July 27, 2011. After two years, a new cycle begins, and a new allotment is available.

 

·         During its two-year cycle, an organization can request

 

o   Up to 50 of each donated desktop product or CAL.

 

o   Up to 25 donated Windows Server Standard.

 

o   Up to five donated server products total that are not Windows Server Standard.

 

For further details, see Quantity and Frequency of Microsoft Requests on the Microsoft Eligibility, Allotments, and Returns page.

 

  • Budget: Organizations with annual operating budgets of any size are eligible for products in this program.
  • Nonprofits and public libraries only:

 

o   Donated products are available to nonprofits registered under Societies Registration Act, 1860 or Indian Trusts Act, 1882 or those organizations registered under Section 25 of Companies Act, 1956, as granted by the Government of India, and to public libraries with valid FCRA certificate.

 

o   Public libraries without a 501(c)(3) designation may request products through this program only for use on public access computers or on computers that are used to directly manage either the public access computers or the library's public access program.

 

o   Microsoft reserves the right to grant or deny an organization's request at any time, for any reason.  

 

  • Eligible organization types: Only nonprofit organizations whose missions benefit the local community are eligible for donated Microsoft products. This could include organizations with the following missions:

 

o   Providing relief to the poor

 

o   Advancing education

 

o   Improving social welfare

 

o   Preserving culture

 

o   Preserving or restoring the environment

 

o   Promoting human rights

 

o   Establishment of civil society

 

  • Ineligible organization types: Not all nonprofit organizations are eligible for donated Microsoft products. Ineligible organizations include the following:

 

o   Governmental organizations or agencies.

 

o   Educational institutions, including K-12 schools, colleges, universities, and trade schools.

 

o   Healthcare organizations, including hospitals, healthcare networks, health plans, ambulatory healthcare services, home healthcare and assisted living healthcare organizations, health research organizations, and laboratories. Exceptions include independent nonprofit organizations with the following missions: community, behavioral and women's health clinics; hospices; emergency services; and blood, tissue and organ banks.

 

o   Professional, commerce, and trade associations.

 

o   Professional and semi-professional sports organizations.

 

o   Political, labor, and fraternal organizations.

 

o   Refurbishers that will be installing the software on refurbished computers to be distributed or donated to nonprofits or schools. Please visit the Registered Refurbisher Program.

 

o   Nonpublic, non-501(c)(3) libraries, including private libraries, school libraries, specialty libraries, armed forces libraries, and libraries in government agencies.

 

  • Terms of service: Organizations that request Microsoft products must agree to any applicable terms of service.
  • Amendments: Microsoft reserves the right to supplement or amend these eligibility guidelines at any time without notice.
  • Anti-discrimination policy: Microsoft values and respects individual and cultural differences and is committed to providing an inclusive environment that is welcoming and free from discrimination. Therefore, organizations are not eligible to participate in this program if they have a policy or mission of discrimination in hiring, compensation, promotion, termination, retirement, training, programs, and/or services based on race, color, sex, national origin, religion, age, disability, gender identity or expression, marital status, pregnancy, sexual orientation, political affiliation, union membership, or veteran status. The only exception to this policy is for religious organizations that are exempt from laws that prohibit such discrimination.