NortonLifeLock

  • Дарените продукти по тази програма се предоставят само на организации, не на индивиди.
  • 20 продукти на NortonLifeLock може да бъде поръчан в рамките на една фискална година (юли 1 до юни 30).
  • Допустимите за дарение организации трябва да имат годишен оперативен бюджет под 10 милиона щатски долара.
  • Това дарение е достъпно само за организации с xxx статус.
  • Това дарение не се предоставя на някои групи студенти или академични организации, профсъюзи и други сдружения на служители, някои социални клубове и организации, бойскаути, организации подкрепящи политически партии или кандидати, лобистки групи или религиозни организации, чиято основна мисия е свързана с проповядване на дадена религия.
  • Организации, които подкрепят, поддържат или практикуват дискриминация въз основа на възраст, етническа принадлежност, пол, национална принадлежност, увреждане, раса, религия, сексуална ориентация, или социален статус нямат право да участват в тази програма. Организациите трябва да бъдат готови и способни да удостоверят, че те не допускат дискриминация на някое от тези основания за получаване на дарения.
  • Продуктите на NortonLifeLock не може да се предостъпват или препродават.