CleverReach

Само квалифицирани организации, не индивиди, могат да получават продуктите от тази програма..
Една организация може да поиска едно дарение в рамките на дадена фискална година (от 1 юли до 30 юни).).
От това дарение могат да се възползват организации с оперативни бюджети от всякакъв размер.
Това дарение е достъпно за НПО със статут  501(c)(3)  за САЩ / за България НПО регистрирани в обществена полза/ и за обществени библиотеки.
Дарението е достъпно за широк кръг организации регистрирани в обществена полза.
Организациите получаващи дарението  трябва да бъдат готови да предоставят информация на CleverReach за целите, за които ще се използва софтуера по тази програма.
Организации поддържащи или практикуващи дискриминация на база възраст, етническа принадлежност, пол, инвалидност, раса, религия или сексуална ориентация нямат право да участват в тази програма. Кандидатстващите организации трябва да имат желание и възможност да докажат, че не дискриминират по нито един от горепосочените белези.
Организациите нямат право да предостъпват или препродават получените от CleverReach продукти.