Veritas

 • Количества: По един от всеки продукт на организация за фискална година (от 1 юли до 30 юни).
 • Бюджет: Организации с годишния оперативен бюджет от 10 милиона долара или по-малко са допустими за продуктите в тази програма.
 • Кои организации имат право:  Дарения могат да получават само НПО в обществена полза, вписани в централния регистър към Министерство на правосъдието и читалища, вписани в Регистъра на народните  читалища.
 • Организации, които нямат право да получават дарения по програмата: 
 • Студентски сдружения и академични организации
 • Организации на наемни работници /синдикати/ 
 • Социални клубове и клубове за отдих
 • Бои Скаути 
 • Организации подкрепящи политически партии или кандидатури
 • Застъпнически организации
 • Религиозни организации
 • Условия за ползване: Организациите поискали продукт на Veritas трябва да спазват и отговарят на съответните условия.
 • Анти-дискриминационна политика: Организации, които подкрят или практикуват дискриминация въз основа на възраст, етническа принадлежност, пол, национална принадлежност, увреждане, раса,  религия, сексуална ориентация, или социално-икономически статут нямат право да участват в тази програма. Организациите трябва да бъдат готови и способни да удостоверят, че не провеждат дискриминация на никое от тези основания за получаване на дарение.
 • Казуси: Организациите получатели на това дарение трябва да бъдат готови и способни да предоставят информация на Veritas за целите на създаването на казус или препоръка на тази програма.
 • Разпределение на продуктите:
-    Продуктите по тази програма ще бъдат разпределени само за квалифицирани организации, не за физически лица..

Организации получили продукти по тази програма не може да прехвърлят или да препродават тези продукти .