Autodesk

 1. Количество: Организациите могат да заявят до 10 абонамента на Autodesk за фискална година (от 1 юли до 30 юни).
 2. Бюджет: Организациите с годишен оперативен бюджет от 10 млн. Долара или по-малко са допустими за продукти в тази програма.
 3. Видове организации: Следните типове организации не отговарят на условията за заявка на продукти в тази програма.
  • Законодателни и политически организации
  • Застъпнически организации
  • Осигурителни организации за членство на служителите
  • Религиозни организации без светско предназначение на общността. За да има светско обозначение, организацията трябва да предоставя услуги на хората, независимо от техните религиозни убеждения и не трябва да разпространява вяра в определена вяра. То трябва също да има данъчен номер (EIN), отделен от този на църквата или религиозната организация.
 4. Съществуващи клиенти: Организациите, които са поискали някакъв продукт на Autodesk извън програмата за дарение през последните три години, не отговарят на условията за това дарение без одобрение от Фондация Autodesk.
 5. Условия за ползване:Организациите, които искат продуктите на Autodesk, трябва да се съгласят с всички приложими условия на услугата.
 6. Прекратяване на лицензи: Autodesk си запазва правото да прекрати лицензите по всяко време, ако
  • Организация не изпълнява изискванията за допустимост, определени от и по собствена преценка на Autodesk и неговите стратегически партньори
  • Организация не успява да запази членство в TechSoup
  • Autodesk и TechSoup прекратяват връзката си
  • Организация прехвърля или препродава, или се опитва да прехвърли или препродава продукт на Autodesk
 7. Антидискриминационна политика: Организациите, които защитават, подкрепят или практикуват дискриминация въз основа на възраст, етническа принадлежност, пол, национален произход, увреждане, раса, размер, религия, сексуална ориентация или социално-икономически произход, не могат да участват в тази програма. Организациите трябва да са готови и в състояние да удостоверят, че не дискриминират по някое от тези основания, за да получат дарения.
 8. Казус: Организациите получатели трябва да имат желание и възможност да предоставят информация на Autodesk за целите на създаването на казус или препоръка по тази програма.
 9. Продуктова дистрибуция:
  • Продуктите ще се разпространяват по тази програма само на квалифицирани организации, а не на физически лица.
  • Организациите получатели не могат да прехвърлят или препродават продуктите на Autodesk.