Microsoft Discounted

Допустимост и ограничения за Програмата на Microsoft за софтуер на преференциални цени

 • Количество:
  • Организациите могат да поръчват неограничен брой продукти на Microsoft на преференциални цени (с отстъпка).
  • Всяка поръчка, направена от организация за продукти на преференциални цени трябва да включва най-малко пет лиценза. Петте лиценза могат да са за един и същ продукт или за комбинация от различни продукти. Това изискване не важи за следните продукти:
   • BizTalk Server Standard (на преференциална цена)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises Device CAL (на преференциална цена)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises User CAL (на преференциална цена)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises Device CAL (на преференциална цена)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises User CAL (на преференциална цена)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises Device CAL (на преференциална цена)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises User CAL (на преференциална цена)
   • SQL Server Standard Edition, Core-Based Licensing (на преференциална цена)
   • SQL Server Enterprise Edition, Core-Based Licensing (на преференциална цена)
   • System Center Datacenter (на преференциална цена)
   • System Center Standard (на преференциална цена)
   • Visual Studio Enterprise with MSDN (на преференциална цена)
   • Visual Studio Professional with MSDN (на преференциална цена)
   • Visual Studio Test Professional with MSDN (на преференциална цена)
   • Windows Remote Desktop Services – External Connector License (на преференциална цена)
   • Windows Server Datacenter (на преференциална цена)
   • Windows Server External Connector License (на преференциална цена)
 • Бюджет: Организации с годишен оперативен бюджет от всякакъв размер отговарят на условията за продукти по тази програма.
 • Типове допустими организации: Програмата на Microsoft за продукти на преференциални цени е предназначена за организации с нестопанска цел, чиито мисии са в полза на местните общности. В България това са организациите, регистрирани за извършване на дейност в обществена полза, както и обществените библиотеки. Допустимите организации биха могли да имат мисии в следните насоки:
  • Намаляване на бедността
  • Подобряване на образованието
  • Подобряване на социалното благосъстояние
  • Запазване на културни ценности
  • Опазване или възстановяване на околната среда
  • Защита правата на човека
  • Развитие наа граждаанско общество
 • Специални правила за обществените библиотеки
  • Обществените библиотеки могат да заявят продукти от Microsoft чрез настоящата Програма единствено за компютрите, които са с публичен достъп. Дареният или предлаганият с отстъпка софтуер е предназначен единствено за ползване на компютрите с публичен достъп или компютрите, служещи за управление на компютрите с публичен достъп или на програмата на библиотеката за публичен достъп.
  • Допустимите по Програмата библиотеки трябва да предоставят безплатно на населението от територията, която обслужват, своите сбирки и основни услуги (с изключение на случайни такси като отпечатване например). Прилагането на такси за услугите е допустимо за читатели на библиотеката, живеещи извън прилежащата й територия, а също за стоки и услуги (различни от основните) за всякакви клиенти.
 • Типове недопустими организации: Не всички организации отговарят на условията за участие в Програмата на Microsoft за продукти на преференциални цени. Организациите, НЕотговарящи на условията, са следните:
  • Държавни агенции.
  • Образователни институции, в т.ч. училища, колежи и университети.
  • Различни видове институции в здравеопазването. Изключения са организациите с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза и работещи в сферата на здравеопазването.
  • Професионални и търговски организации.
  • Осигуряващи спонсорство на събития, кръгли маси, изложби, представления и т.н.
  • Организиращи събития за набиране ан средства, като обяди и вечери.
  • Политически организации и синдикати.
  • Занимаващи се с възстановяване на компютри, които биха инсталирали софтуера на възстановени компютри, предназначени за НПО или училища. Предлагаме ви да прегледате Registered Refurbisher Program.
  • Частни библиотеки, училищни библиотеки, специализирани библиотеки, библиотеки на въоръжените сили и библиотеки в държавни агенции.
 • Условия за услугата: Организациите, заявяващи продукти на Microsoft, трябва да приемат всички приложими условия на услугата.
 • Промени: Microsoft си запазва правото да допълва или изменя тези указания за допустимост по всяко време без предизвестие.
 • Политика на не-дискриминация: Microsoft цени и зачита индивидуалните и културни различия и се ангажира да осигури приобщаваща среда, която е приветлива и без дискриминация. Следователно организациите нямат право да участват в тази програма, ако имат политика или мисия на дискриминация при наемане, обезщетение, повишаване, прекратяване, пенсиониране, обучение, програми и / или услуги въз основа на раса, цвят на кожата, пол, национален произход, религия, възраст, увреждане, полова идентичност или израз, семейно положение, бременност, сексуална ориентация, политическа принадлежност, членство в профсъюз или ветерански статус.Microsoft си запазва правото да използва всяка информация, включително външни доказателства, за да определи дали даден бенефициент нарушава тази политика. Решенията за това кой нарушава политиката за недискриминация се вземат изцяло и само от Microsoft и не подлежат на външна оценка и/или въздействие.
 • Често задавани въпроси: За повече информация относно ресурсите на Microsoft за НПО и условията за допустимост за Програмата за преференциални цени вижте Nonprofit FAQ.
 • За кого са предназначени продуктите:
  • По тази програма продуктите ще се предлагат само за валидирани организации, не и за физически лица.
  • Организациите-получатели нямат право да прехвърлят или препродават продукти на Microsoft, получени по тази програма.
  • Такива продуктите на Microsoft не могат да бъдат инсталирани на компютри, които ще се дават или продават на други организации или физически лица, дори като част от благотворителна програма.
 • Възстановяване и връщане на суми
  • Ако искате да върнете или смените получени от Microsoft продукти като дарения или на преференциална цена, ще трябва да върнете всички продукти на Microsoft от съответната заявка и да подадете нова заявка за желани от вас продукти.
  • Тъй като всички продукти на Microsoft са само за изтегляне, връщане ще бъде прието, само ако нищо от софтуера не е било инсталирано и ако сте получили продукта не повече от 60 дни преди това.
  • Ако искате да върнете или смените софтуерния продукт на Microsoft, може да се свържете с техния отдел за обслужване на клиенти.
  • Обикновено лимитите за дарения в профила ви ще бъдат възстановени в рамките на осем работни дни след като връщането се финализира.