Flixbus

 • Количество: Одобрените организации може 2000 ваучера през фискална година (от 1 юли до 30 юни).
 • Бюджет: Няма органичения по отношение на оперативния бюджет на организациите.
 • Само НПО и читалища: Ваучери могат да получават само НПО в обществена полза и читалища.
 • Видове организации: Всички видове организации могат да се възползват от офертата.
 • Условия на услугата: Организациите изискващи ваучери за намаление трябва да се съгласят с общите условия на услугата.
 • Анти-дискриминационна политика: Организации, които подкрепят или упражняват дискриминация базирана на възраст, пол, етническа принадлежност, националност, инвалидност, раса, религия, сексуална ориентация или социален статус не се допускат до участие в програмата. Организациите трябва да могат и желаят да докажат, че те не дискриминират по нито един от горепосочените признаци, за да получат ваучери.
 • Проучвания: Организациите бенефициенти по програмата трябва да оказват съдействие и информация на FlixBus за целите на проучвания и изследвания.
 • Получаване на продукта:
  • Ваучери се дават само на квалифицирани организации, не на индивиди.
  • Ваучерите може да се използват само то служители, доброволци и целеви групи на съответната неправителствена организация в обществена полза.
  • Организациите получили ваучери не могат да ги преотстъпват на други организации или да ги препродават.