Asana

 • Количество: Организациите могат да заявят само по един продукт на Asana чрез TechSoup България на година, за да получат промоционален достъп за всички членове от екипа на организацията
 • Бюджет: Организациите с годишни оперативни бюджети до 25 милиона долара отговарят на условията за получаване на продукти с намаление.
 • Само за организации с нестопанска цел и библиотеки: Продуктите са достъпни само за одобрени организации с нестопанска цел, извършващи дейности в обществена полза, и за обществени библиотеки.
 • Видове организации: Следните типове организации не отговарят на условията за заявка на продукти с отстъпка.
  • Религиозни организации без светско предназначение. За да има светско предназначение, организацията трябва да предоставя услуги на хората, независимо от техните религиозни убеждения, и да не пропагандира определена вяра. Тя също трябва да има идентификационен номер на работодателя (EIN), отделен от този на църквата или религиозната организация.
  • Болници, болнични заведения, регистри или бюра за медицински персонал, здравноосигурителни организации, изготвени групови здравни планове, асоциации за групова медицинска или учебно-медицинска дейност
  • Бизнес и професионални организации
  • Взаимно-спомагателни организации
  • Дъщерни бенефициентски дружества, ордени или асоциации; доставчици на други услуги или облаги за членове или служители
  • Спортни, атлетични, развлекателни и социални дейности с изключение на обществени центрове и обществени съоръжения за отдих
  • Организации на законодателната и политическата дейност
  • Застъпнически организации
  • Фондации или организации за финансови услуги
  • Правителствен инструментариум или агенции.
 • Настоящи клиенти: Организациите, които вече имат абонаменти за Asana, имат право да подновят тези абонаменти чрез тази оферта.
 • Условия за ползване: Организациите, които заявят продуктите на Asana, трябва да се съгласят със стандартното споразумение на Asana за такива продукти, както и с всички приложими условия за ползване (по-нататък с общия термин „споразумения на Asana“), като предпоставка за получаване на достъп до продуктите.
 • Антидискриминационна политика: Организации, защитаващи, подкрепящи или практикуващи дискриминация въз основа на възраст, етническа принадлежност, пол, националност, инвалидност, раса, ръст, религия, сексуална ориентация или социално-икономически произход, нямат право да участват. Организациите трябва да желаят и да могат да удостоверят, че не дискриминират по никое от тези основания, за да получат продукти.
 • Казус: Организациите-получатели трябва да желаят и да могат да предоставят информация на Asana за целите на създаването на казус или препоръка.
 • Дистрибуция на продукта:
  • Продуктите ще се разпространяват само до валидирани организации, а не до физически лица.
  • Организациите-получатели не могат да прехвърлят или препродават продукти на Asana или другояче да нарушават каквито и да е условия по споразуменията на Asana.