Допустими кандидати


За да могат да участват в Програмата за дарение на технологични продукти на TechSoup България, организациите с нестопанска цел трябва да отговорят, както на общите критерии за получаване на дарение, така и на тези на отделните дарители-партньори.

Организациите, които отговарят на условията за получаване на дарения, трябва да бъдат юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.

За да валидираме вашата организация с оглед на тези условия, е необходимо да изпратите копия (сканирани) на следните документи:

  • Удостоверение от Министерство на правосъдието за вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
  • Актуално състояние на организацията, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на изпращане;
  • Копие от БУЛСТАТ
  • Попълнена декларация за съгласие с условията на дарителите, подписана от представлявашите организацията (формата на декларацията е в приложения по-долу файл).

Уточнение:

Във връзка с приетите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и въведените нови изисквания относно тяхната регистрация, е необходимо следното уточнение:

- - Организациите, които още не са се пререгистрирали, трябва да представят сканирани копия на гореописаните 4 документа.

- - Вече пререгистриралите се организации, както и новоучредените организации, е нужно да представят копия на два документа – 1) гореспоменатата декларация за съгласие и 2) удостоверение от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. Вместо удостоверението е възможно да се представи скрийншот на профила на организацията в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията към МП - https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra. Скрийншотът ще бъде приет при условие, че на него е видна информацията, нужна за валидиране на организацията.

Валидирането на организацията отнема до две работни седмици след изпращането на необходимите документи. 

След обработката на подадената информация, ще получите отговор за статуса на вашата организация на предоставения в регистрацията имейл.

Bulgaria - Declaration.pdf