Насоки за програмата на Майкрософт

Насоки за програмата на Майкрософт

 

Ограничения

o    Това дарение е предназначено за неправителствените организации регистрирани по ЗЮЛНЦ и регистрирани в обществена полза в Регистъра на Министерство на правосъдието; и обществените библиотеки.

o    Организациите, които са недопустими кандидати: Не всички неправителствени организации са допустими да участват в Програмата за дарения на Майкрософт. Тези, които са недопустими могат да посетят Microsoft Volume Licensing for Industries за повече информация относно лицензите за благотворителни организации; те може да са допустими да получат софтуер на Майкрософт с отстъпка в рамките на друга програма. Следните видове организации са недопустими за получаване на софтуер като дарение от Майкрософт:

o    Държавни организации или агенции.

o    Образователни институции, включително училища К-12, колежи, университети и търговски училища.

o    Здравни организации и мрежи, включително болници, специализирани мрежи, организации предоставящи здравни амбулаторни и домашни услуги, личен асистент, изследователски организации и лаборатории. Изключения: Общински здравни клиники, медицински изследователски групи, неправителствени организации занимаващи се с поведенческа здравна грижа, женски здравни центрове и кръвни банки са допустими кандидати за заявяване на дарение на софтуер от Майкрософт.

o    Политически и профсъюзни организации; стопански и търговски асоциации нямащи благотворителни цели или дейности; спонсорство на събития, кръгли маси, изложби или представяния; събития за набиране на средства като обеди, вечери, обиколки, кросове или спортни турнири.

o    Религиозни организации, които не са регистрирани като благотворителни и нямат светска общност отделена от църквата или религиозната организация. Под светска общност се разбира организация, която предоставя услуги на хората без значение от религиозните им вярвания и не пропагандира вяра в определена религия. Пример: Хранителна банка, която е създадена от църквата, но е отделена и функционира като неправителствена благотворителна организация и предоставя храна на хора, допустими да получават тази услуга, без значение на тяхната религиозна принадлежност. Религиозните организации, без светска общност могат да посетят Програми за благотворителни организации и да получат повече информация относно възможностите за лицензиране; те могат да са допустими кандидати по тези програми и да получат софтуер на Майкрософт с отстъпка.

o    Организациите, които ще инсталират дарения софтуер на компютри втора употреба и ще ги разпространяват или даряват на неправителствени организации или училища. Посетете Registered Refurbisher Program.

o    Необществени библиотеки, включително частни библиотеки, училищни библиотеки, специализирани библиотеки, библиотеки на въоръжените сили и библиотеки към държавни агенции.

o    Допустимите организации за дарение от Майкрософт имат право да получат определено количество софтуерни продукти на всеки две години. Двугодишният период започва да тече с първата заявка за получаване на дарение след 27 юли 2011 година. След изтичането на две години, започва нов период и организациите имат право на нови количества софтуер. Организациите не са задължени да използват цялото допустимо количество софтуер. Няма ограничение за броя на отделните заявки за дарение на софтуер и минималното количество, които организациите могат да правят.

o    По време на двугодишния период, организацията може да заяви да получи дарение на софтуерни продукти от до 10 фамилии продукти. За фамилии продукти, които съдържат приложения за инсталиране на индивидуален компютър (като компютърна станция или лаптоп) на разположение са най-много 50 лиценза.  За фамилиите продукти, които са с лиценз за клиентски достъп или друг вид лиценз, който предоставя връзка или управление на сървър, на разположение са също до 50 лиценза. За сървърни продукти максимума е 5 продукта, без значение от фамилията продукти. За повече информация, посетете Количества и честота на заявки за дарения от Майкрософт в раздел Дарителска програма на Майкрософт – Допустимост и количества.

o    Обществените библиотеки могат да правят заявка за дарение на софтуерен продукт на Майкрософт чрез тази програма само за компютрите, които са за публичен достъп. Дареният софтуер е предназначен за ползване за компютри с публичен достъп или компютри, използвани непосредствено в управлението на обществената библиотека или по програмата й за публичен достъп. Библиотеките, които участват в програмата трябва да предоставят свободно своите книги и основни услуги на населението от своята територия без да събират такси от индивидуалните ползватели (с изключение на случайни плащания като за печатане). Библиотеките могат да въвеждат такси за населението извън своята територия и могат да предлагат на широката общественост стоки и услуги (извън основните) безплатно или срещу заплащане.

o    Организациите, които се застъпват, подкрепят или проявяват дискриминация на базата на възраст, етническа принадлежност, пол, националност, увреждане, раса, размери, религия, сексуална ориентация или социално-икономическо състояние не са допустими да участват в тази програма. За да получат дарение, организациите трябва да желаят и да са в състояние да удостоверят, че не дискриминират по някой от посочените начини.

o    Продуктите на Майкрософт не могат да бъдат прехвърляни между отделни правни субекти или да бъдат препродавани. В допълнение, продуктите на Майкрософт не могат да бъдат инсталирани на компютри, които ще бъдат дадени или продадени на други организации или индивидуални лица, дори като част от дарителска програма.

o    Дарения на софтуерни продукти се правят в рамките на настоящата програма само за организации, а не за индивидуални лица.