Дарителска програма на Microsoft – допустимост, количества и условия за връщане

Тази страница описва видовете организации, които са допустими да получат продукти като дарения или на преференциални цени от Microsoft чрез Партньорската програма за НПО, а също и честотата на заявяване и количествата софтуерни продукти за една организация.

 

Допустими количества:

 

·        Валидираните организации получават определен брой софтуерни дарения от Microsoft, като този брой се възстановява на всеки две години. Двугодишният период за дадена организация започва с датата на първата ѝ заявка за дарения. След изтичане на този период започва новият двугодишен цикъл отново с пълния определен брой продукти за дарение.

 

·        Ако вашата организация отговаря на условията за получаване на дарения от Microsoft, можете да заявите софтуер от до 10 фамилни продукта на всеки двугодишен цикъл.

 

- За фамилии, включващи продукти за инсталиране или само за лиценз (като CAL), има ограничение от 50 продукта.

 

- В сила е вече лимит от 25 продукта за фамилии, които се състоят от сървърни продукти, използващи лицензиране, базирано на процесорни ядра.

 

- За сървърни продукти, които не използват лицензиране, базирано на процесорни ядра, има лимит от пет продукта, независимо от фамилията продукти.

 

Бюджет:

 

Организации с всякакъв годишен оперативен бюджет са допустими кандидати за продукти по тази програма.

 

 

Лицензиране, базирано на процесорни ядра:

 

·        Това лицензиране се основава на броя на ядрата във физическите процесори на вашите сървърни машини. Страницата с продуктите, предлагани чрез TechSoup, ще ви каже дали сървърът използва този тип лицензиране. Можете да заявите до 25 продукта от всяка фамилия продукти. Но може да се наложи да заявите повече от един продукт, за да лицензирате напълно всички процесори на вашия сървър.

 

За допълнителна информация относно насоките за допустимост, количества и връщания на продукти по Дарителската програма на Microsoft може да посетите:

 

 

Видове организации, допустими за продуктите на Microsoft  

Продуктите, предлагани чрез Програмата за дарения на Microsoft, са предназначени за неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ за извършване на дейности в обществена полза. Например, това може да са организации, чиято мисия е в сферата на:

·        Подпомагане на бедните

·        Образование

·        Подобряване на социалното благосъстояние

·        Запазване на културата

·        Опазване или възстановяване на околната среда

·        Защита правата на човека

·        Развитие на гражданско общество

Някои неправителствени организации са недопустими кандидати за получаване на дарения от Microsoft. Бихте могли да посетите страницата MicrosoftVolume Licensing for Industries за повече информация относно лицензиране на НПО; все пак такива организации може да са допустими кандидати за софтуер от Microsoft, предлаган на преференциални цени. Недопустими кандидати са например:

·        Държавни институции

·        Образователни институции

·        Политически организации и синдикати

·        Здравни институции и мрежи от такива институции

·        Непублични библиотеки

·        Професионални и търговски асоциации

·        Спонсорство на конкретни събития и дейности

·        Събития за набиране на средства, като обяди и вечери

·        Организации, извършващи подновяване на компютри (refurbishers), които възнамеряват да инсталират дарения софтуер на ремонтирани компютри, готвени за дистрибуция или дарение на НПО или училища. За повече информация: Registered Refurbisher Program.

 

Условия за ползване:

 

·        Организациите, които заявят продукти на Microsoft, трябва да се съгласни с всички приложими условия за ползване на услугата.

·        Продуктите по тази програма се предоставят само на валидирани в платформата на ТехСуп България организации и библиотеки, но не и на физически лица.

·        Организациите-получатели нямат право да прехвърлят или препродават продукти на Microsoft.

·        Не се позволява продуктите на Microsoft да бъдат инсталирани на компютри, които ще се дават или продават на други организации или физически лица, дори като част от благотворителни програми.

 

Изменения:

 

Microsoft си запазва правото да допълва или изменя тези указания за допустимост по всяко време без предизвестие.

 

Анти-дискриминационна политика:

 

Организации, които дискриминират като отказват назначение, компенсации, достъп до обучение или услуги, повишение, при прекратяване на договор или пенсиониране на база на раса, цвят, пол, държава на произход, религия, възраст, увреждане, джендър идентичност или проявление на пола, семейно положение, бременност, сексуална ориентация, политическа принадлежност, членство в профсъюз, или ветеранство от война, ако проявяват каквато и да било дискриминация, освен ограниченията, предвидени в закона, не могат да кандидатстват за включване в програмата. За да получат предлаганите продукти, организациите трябва да могат и да са готови да докажат, че не дискриминират по никой от горепосочените начини или признаци. 

 

Специални правила за обществените библиотеки 

Обществените библиотеки могат да заявят продукти от Microsoft чрез настоящата Програма единствено за компютрите, които са с публичен достъп или такива, които служат за управление на компютрите с публичен достъп или програмата на библиотеката за публичен достъп. 

Библиотеките от програмата трябва да предоставят безплатно на населението от територията, на която работят, своите сбирки и основни услуги (с изключение на случайни такси като отпечатване например). Прилагането на такси за услугите е допустимо за читатели на библиотеката, живеещи извън прилежащата ѝ територия, а също за стоки и услуги (различни от основните) за населението като цяло. 

 

Допустимост на вашата организация

Бихте могли да проверите допустимостта на вашата организация за получаване на дарения или продукти на преференциални цени от Microsoft на тази страница - https://www.techsoup.bg/node/832.

 

Количество и честота на заявките пред Microsoft 

Microsoft предоставя дарения на неправителственитеорганизации и библиотеките в количества продукти, разпределени за двугодишен период. Първата заявка за дарение от вашата организация след 27 юли 2011 г. бележи началото на двугодишния период, който се подновява след изтичането му. В рамките на две години всяка допустима неправителствена организация или библиотека може да направи заявка за:   

·        До 50 от всеки от продуктите за инсталиране на устройства или от продуктите само с получен лиценз;

·        До 25 от всеки сървърен продукт, използващ лицензиране, базирано на процесорни ядра;

·        До пет сървърни продукта, които не използват лицензиране, базирано на процесорни ядра; петте продукта може да са едни и същи или комбинация от различни продукти.

 

Няма ограничение в това колко пъти до използването на цялото полагаемо количество дадена организация може да прави заявки за дарения от Microsoft в рамките на двугодишния период. След две години започва нов период и се възстановява цялото полагащо се количество. 

 

Относно фамилиите продукти 

Фамилията продукти се състои от всички продукти, които имат основно една и съща задача. Например, всички продукти за операционната система Windows са от една фамилия продукти, включително WindowsXP Professional, Windows Vista Business, Windows 7 Professional, and Windows 7 Enterprise на всички езици и в двете версии - 32 и 64 бита.

Фамилията продукти е посочена отгоре на всяка страница с подробно описание на продукта.

 

Относно максимума от 50 продукта за инсталиране на настолни компютри и продукти само с получен лиценз 

Това ограничение се отнася до:

·        Продукти с приложение на отделен компютър (като Office или Windows);

·        Лицензи за клиентски достъп (CAL, с български инициали ЛКД), лицензи за управление (ML или ЛУ на български) и други лицензи, осигуряващи свързване с или управление на сървърно приложение.  

 Ограничението от 50 продукта обикновено позволява на организация да инсталират определен тип продукт на до 50 компютъра. Организациите, които ползват няколко операционни системи Windows на един компютър, обикновено могат да инсталират само толкова копия на продукта, за колкото имат лицензи. За повече информация вижте раздела Product Use Rights section ("Права за използване на продуктите") от "Подробности за лицензиране на продукти на Microsoft".

Относно максимума от 25 продукта за сървърни продукти, използващи лицензиране, базирано на процесорни ядра

Това ограничение се отнася до сървърни продукти, използващи лицензиране, базирано на процесорни ядра, като Windows Server Standard или Datacenter.

Относно максималните полагащи се количества сървърни продукти, които не използват лицензиране, базирано на процесорни ядра 

През двугодишния период една организация може да заяви най-много 5 сървърни продукта, които не използват лицензиране, базирано на процесорни ядра. Тези сървърни продукти могат да са от една фамилия продукти или да са от до 5 различни фамилии, стига да не се надвишава полагащият се максимум от 10 фамилии продукти за двугодишния период. 

Например, една организация може да заяви всяко от следните:

·         Един продукт от фамилията Windows Server Essentials, два продукта от фамилията Exchange Server и два продукта от фамилията SQL Server (Server/CAL);

·         Три продукта от фамилията SharePoint Server и два продукта от фамилията SQL Server (Server/CAL).   

Някои сървъри се нуждаят от лиценз за управление или лиценз за клиентски достъп (CALs) за да могат да работят в мрежа от компютри. Лицензите за управление и за клиентски достъп са отделни елементи и са във фамилии продукти, за които е в сила максималният брой от 50 лиценза.

 

Относно двугодишния период 

Периодът за дарения от Microsoft за вашата организация започва, когато направите първата заявка за дарение на техен продукт. Акоорганизацията ви е подавала заявки за дарения от Microsoft преди 27 юли 2011 г., периодът й ще бъде пре-програмиран и ще започне от датата на първата заявка към Microsoft, направена след 27 юли 2011 г. 

Периодът на вашата организация ще продължи две години от тази първоначална дата. След изтичането на двете години този период ще бъдестартиран за нови две години и т.н. Например, ако първият период наорганизацията е започнал на 12 октомври 2014 г., новият ѝ период ще започне на 12 октомви 2016 г. и тогава организацията ще има отново на разположение полагащите ѝ се количества.

 

Дарителски център на Microsoft 

Регистрираните организации могат да проверят настраницата на Дарителския център на Microsoft (https://www.techsoup.org/Login?ReturnUrl=%2fmy-microsoft-donation-center)датите на своя двугодишен период и какво от всичките полагащи им се количестваса все още на разположение (трябва да се впишете за да видите тази страница).

 

Примери 

Следните примери дават яснота как се комбиниратразличните полагащи се количества.

 

Организация А 

Организация А прави заявка за 20 продукта OfficeProfessional Plus, 10 Office Standard и 10 Office заМакинтош. Те са заявяват и 20 лиценза за Windows Upgrade. 

·         Организацията има заявени продукти от 2 от 10 полагащисе фамилии продукти и може да прави заявки за още продукти от 8 други фамилии. 

·         От фамилията продукти Office Suite организациятае заявила 40 лиценза и може да заяви още максимум 10. 

·         От фамилията Windows Desktop OperatingSystems организацията има заявени 20 продукта и може да заяви още до 30.

 

Организация Б 

Организация Б е направила заявка за 1 ProjectServer, 29 Project Server CALs, 10 Project Professional и 20 Project Standard. 

·         Организацията е заявила продукти от 3 от 10 полагащисе фамилии и може да заяви от още 7 други. 

·         От фамилията продукти Project ServerCAL организацията е заявила 29 лиценза и може да направи заявка за ощемаксимум 21. 

·         От фамилията продукти ProjectDesktop организацията е заявила 30 продукта (10 ProjectProfessional и 20 Project Standard) и може да направи заявка заоще до 20.

·         Организацията е заявила един сървърен продукт, койтоне използва лицензиране, базирано на процесорни ядра (Project Server), и може да направи заявка за още максимум 4.

 

Организация В 

Организация В е направила заявка за 50 OfficeProfessional Plus, 16 Windows Server Enterprise, 1 Exchange Server StandardEdition, 50 Core CAL Suites и 15 Windows Remote Desktop Services UserCALs.  

·         Организацията е заявила от 5 от 10 полагащи се фамилиипродукти и може да направи заявка от още 5. 

·         От фамилиите продукти OfficeSuite и Core CAL Suite организацията е заявила по 50 лиценза иняма възможност за повече заявки от тези фамилии продукти. 

·         От фамилията продукти Windows Remote DesktopServices CAL организацията е заявила 15 лиценза и може да направи заявказа още максимум 35. 

·         Организацията е заявила един сървърен продукт, койтоне използва лицензиране, базирано на процесорни ядра (Exchange Server), и можеда направи заявка за още до 4.

 

Организация Г 

Организация Г е направила заявка за 16 WindowsServer Standard,и 50 Windows Server CALs.Заявили са също така и 1 SQL Server Standard (Server CAL) и 25 SQL Server CALs. 

  • Организацията е направила заявка от 4 от 10 полагащи се фамилии продукти и може да заяви от още 6.
  • Направили са заявка за 16 продукта от фамилията и имат право да заяват още максимум 9.
  • Заявили са максимално полагащото се количество лицензи от фамилния продукт Windows Server CAL.
  • От фамилията продукти SQL Server CAL имат заявени 25 CALs и могат да заявят още максимум 25.
  • Заявили са един сърверен продукт, който нее използва лицензиране, базирано на процесорни ядра (SQL Server) и може да заяви още до 4. 

 

Възстановяване на средства ивръщане на продукти 

Ако желаете да върнете илизамените продукти, които сте получили като дарения от Microsoft, ще трябва да върнетесъответните продукти от вашата заявка и да направите нова заявка за получаванена дарения на желани от Вас продукти на Microsoft. 

Тъй като всички Microsoftпродукти могат единствено да бъдат изтеглени, връщане ще бъде прието, само аконикакъв софтуер не е бил инсталиран и доставката е получена преди не повече от60 дни. 

Ако желаете да върнете илизамените дарения ви от Microsoft софтуер, молим да се свържете за преглед иодобрение с ТехСуп България на телефон (+359 2) 954 97 15. 

Лимитите за дарения във вашияпрофил ще бъдат коригирани в рамките на осем работни дни след приключване навръщането. 

Моля, отбележете, че запродукти  от Споразумението Get Genuine Windows за малки и средни организацииважат различни правила от тези за продуктите от стандартната дарителскапрограма на Microsoft. Повече за продуктите Get Genuine може да прочетете на https://www.techsoup.org/microsoft-catalog--MS-OperatingSystemsGG.