Дарителска програма на Майкрософт – допустимост и количества

Дарителска програма на Майкрософт – допустимост и количества

 

Ограничения:

 

Тази страница описва видовете организации, които са допустими да получат дарение от Майкрософт чрез Партньорската програма за НПО, а също и честотата на заявяване и количествата софтуерни продукти за една организация.

 

Видове организации, допустими да получат дарение от Майкрософт

Даренията на Майкрософт са предназначени за неправителствени организации регистрирани по ЗЮЛНЦ и регистрирани в обществена полза в Регистъра на Министерство на правосъдието.Някои видове неправителствени организации са недопустими кандидати за получаване на дарение от Майкрософт, като например образователни институции, политически организации, мрежи на организации в областта на здравната грижа и непублични библиотеки.

Организации, които дискриминират като отказват назначение, компенсации, достъп до обучение или услуги, повишение, прекратяване на договора и или пенсиониране на база на раса, цвят, пол, държава на произход, религия, възраст, увреждане, джендър идентичност или проявление на пола, семейно положение, бременност, сексуална ориентация, политическа принадлежност, членство в профсъюз, или ветеранство от войната, проявяват каквато и да била дискриминация, освен ограниченията, предвидени в закона, не могат да кандидатстват за включване в програмата. За да получат дарения организациите трябва да искат и да могат да докажат, че не дискриминират по никой от горепосочените начини или признаци. 

Специални правила за обществените библиотеки

Обществените библиотеки могат да заявят дарение от Майкрософт чрез настоящата Програма единствено за компютрите, които са с публичен достъп. Дарения софтуер е предназначен единствено за ползване на компютрите с публичен достъп или компютрите, които служат за управление на компютрите с публичен достъп или програмата на библиотеката за публичен достъп.

 

Библиотеките от програмата трябва да предоставят безплатно на населението от територията на която работят своите сбирки и основни услуги (с изключение на случайни такси като отпечатване например). Прилагането на такси за услугите е допустимо за читатели на библиотеката, живеещи извън прилежащата й територия, а също за стоки и услуги (различни от основните) за цялото население.

 

Количество и честота на заявка за дарение от Майкрософт

Майкрософт предоставя дарения на неправителствените организации и библиотеките в количества продукти разпределени за двугодишен период. Заявката за дарение от Вашата организация след 27 юли 2011 година бележи началото  на двугодишния период. В рамките на две години, всяка допустима неправителствена организация и библиотека може да направи заявка за:

 

 

·         Продукти от до 10 фамилии продукти за най-много 50 лиценза за приложни програми или операционни системи или лицензирани фамилии продукти (вижте по-долу за повече детайли)

 

·         Най-много пет сървърни продукта, независимо от фамилията продукти (вижте по-долу за повече детайли)

 

·         Няма ограничение за броя и времето на заявките, които организацията може да направи за да получи дарение от Майкрософт в рамките на двугодишния период до използването на цялото полагаемо се количество.

 

След две години, започва нов период и се възстановява полагаемото се количество.

 

По-долу е пояснено какво представляват фамилиите продукти и как се разпределят полагаемите се количества в рамките на двугодишния период.

 

 

Относно Фамилиите продукти

Фамилията продукти се състои от всички продукти, които имат основно една и съща задача. Например, всички продукти за операционната система Windows са от една фамилия продукти, включително Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows 7 Professional, and Windows 7 Enterprise на всички езици и в двете версии 32 и 64 бита.  

 

Фамилията продукти е отбелязана в началото на страницата с описанието на продукта.

 

Натиснете тук, за да видите списъка с фамилиите продукти на Майкрософт [Link TBD] 

 

 

Относно максимума за 10 фамилии продукти

Организацията може да направи заявка за дарение на продукти от най-много 10 фамилии продукти. Например, ако организацията заяви лицензи за Office Professional Plus, Visio, Windows Server, and Windows Server client access, то заявката ще включва 4 от 10 полагаеми се фамилии продукти.

 

 

Относно максималния брой лицензи в рамките на една фамилия продукти

В рамките на двугодишния период, една организация може да заяви най-много 50 лиценза от фамилия продукти за софтуерни приложения работещи на един компютър (например – работна станция или лаптоп) и лицензи за клиентски достъп (CALs), лицензи за управление, както и други лицензи предоставящи връзка или за управление на сървърно приложение.

 

Максималното количество лицензи се отнася за комбинация от всички продукти от една фамилия продукти. Например, ако организацията направи заявка за 10 продукта Office Professional Plusна английски, 10 на испански, 10 на френски и 10 Office за Макинтош, заявката ще се състои от 40 продукта от фамилията продукти Office Suite и ще има на разположение да заяви още 10 лиценза от тази фамилия продукти.

 

Количеството от 50 лиценза дава възможност организацията да инсталира специфичен вид продукти на до 50 компютъра. Организациите, които ползват различни операционни системиWindows, на един компютър могат да инсталират толкова продукта, за колкото имат лицензи; вижте Договор за обемно лицензиране и права за ползване на продукт.

 

Тъй като допустимия максимум за сървърни продукти е 5 в рамките на двугодишния период, максимума от 50 лиценза не се отнася за сървъри.

 

 

Относно максималните количества сървърни продукти

Организация може да заяви най-много 5 сървърни продукта през двугодишния период. Сървърните продукти могат да са от една фамилия продукти или да са от до 5 фамилии продукти, стига да не се надвишава полагаемия се максимум от 10 фамилии продукти за двугодишния период.

 

 

Например, една организация може да направи заявка за следното:

 

·         Пет продукта от фамилията продукти Windows Server

 

·         Един продукт от фамилията продукти Windows Server, два продукта от фамилията продуктиExchange Server и един продукт от фамилията продукти Small Business Server Premium.

 

·         Три продукта от фамилията продукти Small Business Server Premium и два продукта от фамилията продукти SQL Server.

 

Някои сървъри се нуждаят от лиценз за управление или лиценз за клиентски достъп (CALs) за да могат да работят в мрежа от компютри. Лицензите за управление и достъп са отделни елементи и са във фамилии продукти с по 50 лиценза максимум.

 

 

Относно двугодишния период

Периодът за дарения от Майкрософт на Вашата организация започва, когато направите първата заявка за дарение на продукт от Майкрософт. Ако организацията Ви подаде заявка за дарение от Майкрософт преди 27 юли 2011 година, периода й ще бъде възобновен и ще започне нов период от датата на първата заявка към Майкрософт, направена след 27 юли 2011 година.

 

Периодът на Вашата организация ще продължи две години от тази първоначална дата. Този период ще бъде възстановен и ще започне нов двугодишен период след изтичането на две години и т.н. Например, ако първия период на организацията започва на 12 октомври 2011 година, новия период ще започне на 12 октомвир 2013 година и тогава организацията ще има на разположение да заяви нови количества.

 

 

Дарителски център на Майкрософт

Регистрираните организации могат да проверят на страницата на Дарителския център на Майкрософт датата за своя нов период и какви количества са на разположение за тях (трябва да се запишете за да видите тази страница). Тази страница е достъпна чрез линка на [TBD]. (Ако няма такъв линк на страницата, организацията не е допустима да получи дарение от Майкрософт чрез Партньорската програма за НПО.)

 

 

Примери

 

Следните примери дават яснота как работят различните полагаеми се количества .

 

Организация А

Организация А прави заявка за 10 продукта Office Professional Plus на английски, 10 на испански, 10 на френски и 10 Office за Макинтош. Те също са заявили 10 лиценза за Windows 7 на испански и 10 лиценза за Windows Vista на френски.

 

·         Организацията има заявени продукти от 2 от 10 полагащи се фамилии продукти и може да прави заявки още от 8 други фамилии продукти.

 

·         От фамилията продукти Office Suite организацията е заявила 40 лиценза и може да заяви още до 10.

 

·         От фамилията продукти Windows Desktop Operating Systems организацията има заявени 30 лиценза и може да заяви още до 20.

 

Организация Б

Организация Б е направила заявка за следните продукти: 1 Project Server, 29 Project Server CALs, 10 Project Professional, 20 Project Standard.

 

·         Организацията е заявила продукти от 3 от 10 полагащи се фамилии продукти и може да заяви от още 7 други.

 

·         От фамилията продукти Project Server CAL организацията е заявила 29 лиценза и може да направи заявка за още до 21.

 

·         От фамилията продукти Project Desktop организацията е заявила 30 продукта (10 Project Professional и 20 Project Standard) и може да направи заявка за още до 20.

 

·         Организацията е заявила един сървърен продукт и може да направи заявка за още до 4.

 

 

Организация В

Организация В е направила заявка да получи следните продукти: 50 Office Professional Plus products, 1 Windows Server 2008 Enterprise Edition, 1 Exchange Server 2010 Standard Edition, 50 Core CAL Suites и 15 Windows Remote Desktop Services User CALs. 

 

·         Организацията е заявила от 5 от 10 полагащи се фамилии продукти и може да направи заявка от още 5.

 

·         От фамилиите продукти Office Suite и Core CAL Suite организацията е заявила по 50 лиценза и няма възможност за повече заявки от тези фамилии продукти.

 

·         От фамилията продукти Windows Terminal Services CAL организацията е заявила 15 лиценза и може да направи заявка за още до 35.

 

·         Организацията е заявила два сървърни продукта и може да направи заявка за още до 3.

 

Организация Г

Организация Г е направила заявка за следните продукти: 4 Windows Server и 50 Windows Server CALs; 1 System Center Essentials server, 4 System Center Essentials лиценза за пакети за сървърно управление и 50 System Center Essentials лицензи за управление на клиенти.

 

·         Организацията е направила заявка от 5 от 10 полагащи се фамилии продукти и може да заяви от още 5.

 

·         Организацията е заявила максимално полагащото се количество лицензи от фамилиите продукти Windows Server CAL и System Center Client Management Suite.

 

·         От фамилията продукти System Center Essentials Server ML Suite са заявени 4 лицензионни пакета. Технически организацията може да заяви допълнително до 44 лицензионни пакета, но те имат само 4 сървъра за управление.

 

·         Организацията е направила заявка за максималното полагащо се количество сървърни продукти (4 Windows Servers и 1 System Center Essentials server).

 

Възстановяване на средства и връщане на продукти

Ако желаете да върнете или замените продукт, който сте получили като дарение от Майкрософт, Вие трябва да върнете съответните продукти от Вашата заявка и да направите нова заявка за получаване на дарение на желаните от Вас продукти на Майкрософт.

Тъй като всички Microsoft продукти могат единствено да бъдат изтеглени, връщане ще бъде прието, само ако никакъв софтуер не е бил инсталиран и доставката е получена преди не повече от 60 дни.

Ако желаете да върнете или замените дарения Ви от Майкрософт софтуер, молим да се свържете с Обслужване на клиенти на ТехСуп България за предстоящото връщане на телефон (+359 2) 954 97 15.

Лимитите за дарения във Вашия профил ще бъдат коригирани в рамките на осем работни дни след приключване на връщането.

Моля, забележете, че за продукти  от Споразумението Get Genuine Windows за Малки и Средни Организации важат различни правила от тези за продуктите от стандартната дарителска програма на Майкрософт.