Насоки за програмата на Майкрософт

Насоки за програмата на Майкрософт

 

Ограничения: 

·        Това дарение е предназначено за неправителствените организации регистрирани по ЗЮЛНЦ и регистрирани в обществена полза в Регистъра на Министерство на правосъдието; и обществените библиотеки.

o   Допустими организации: Програмата на Майкрософт за дарения на софтуерни продукти е предназначена за НПО, чиито мисии подпомагат местната общност. Сред тези организации са следните видове, които отскоро са с промени в допустимостта:

o   Здравни услуги и свързани с тях дейности, които са независими и не са собственост или управлявани от организации, които са допустими кандидати по Правителствените, Академични или Здравни програми на Майкрософт. В тях се включват обществени здравни клиники, медицински изследователски групи, НПО, занимаващи се с поведенческо здравеопазване, центрове за женско здраве, хосписи, спасителни и спешни услуги, организации, които подкрепят пациенти и техните семейства, както и кръвни банки.

o   Търговски асоциации с дейности, които работят в полза на нечленове.

o   Аматьорски спортни организации, по-специално младежки спортни клубове, отбори или групи.

o   Частни финансиращи организации, които получават по-голямата част от средствата си от частни лица, семейства или корпорации.

o   Музеи.

o   Религиозни организации.

o   Обществените библиотеки трябва или да имат валиден статут на организация регистрирана в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието или да са регистрирани като обществена библиотека по смисъла на Закона за обществените библиотеки (Глава втора, Раздел I, чл.7). Публичните библиотеки могат да поискат софтуерни дарения от Майкрософт по тази програма, само ако софтуера се ползва на публични компютри или на компютри, които се използват за директно управление на публични компютри или програмата за публичен достъп на библиотеката. Участващите библиотеки също така трябва да предоставят колекциите и основните си услуги безплатно на гражданите от тяхната правна юрисдикция (като се изключват непредвидени такси като например такива за принтиране). Ако решат, библиотеките могат да наложат такси за граждани, които са извън тяхната юрисдикция и могат да предоставят продукти и услуги (извън основните услуги) на граждани, с или без индивидуални такси.

o   Организациите, които са недопустими кандидати: Не всички неправителствени организации са допустими да участват в Програмата за дарения на Майкрософт. Тези, които са недопустими могат да посетят Microsoft Volume Licensing for Industries за повече информация относно лицензите за благотворителни организации; те може да са допустими да получат софтуер на Майкрософт с отстъпка в рамките на друга програма. Следните видове организации са недопустими за получаване на софтуер като дарение от Майкрософт:

o   Държавни организации или агенции.

o   Образователни институции, включително училища К-12, колежи, университети и търговски училища.

o   Здравни организации и мрежи, включително болници, специализирани мрежи, организации предоставящи здравни амбулаторни и домашни услуги, личен асистент, здравни изследователски организации и лаборатории. 

o   Политически и профсъюзни организации; стопански и търговски асоциации нямащи благотворителни цели или дейности за нечленове; спонсорство на събития, кръгли маси, изложби или представяния; събития за набиране на средства като обеди, вечери, обиколки, кросове или спортни турнири.

o   Организациите, които ще инсталират дарения софтуер на компютри втора употреба и ще ги разпространяват или даряват на неправителствени организации или училища. ПосететеRegistered Refurbisher Program.

o   Необществени библиотеки, включително частни библиотеки, училищни библиотеки, специализирани библиотеки, библиотеки на въоръжените сили и библиотеки към държавни агенции.

o      Организации, които дискриминират при наемане на работа, компенсации, достъп до обучение или услуги, повишение, прекратяване и/или пенсиониране въз основа на раса, цвят на кожата, пол, националност, религия, възраст, инвалидност, полова идентичност или изява на такава, семейно положение, бременност, сексуална ориентация, политическа принадлежност, членство в съюзи или статус на ветеран, извън позволеното от закона, не са допустими кандидати по тази програма. За да получат дарение, организациите трябва да желаят и да са в състояние да удостоверят, че не дискриминират по някой от посочените начини.

o   Допустимите организации за дарение от Майкрософт имат право да получат определено количество софтуерни продукти на всеки две години. Двугодишният период започва да тече с първата заявка за получаване на дарение след 26 юли 2011 година. След изтичането на две години, започва нов период и организациите имат право на нови количества софтуер. Организациите не са задължени да използват цялото допустимо количество софтуер. Няма ограничение за броя на отделните заявки за дарение на софтуер и минималното количество, които организациите могат да правят.

o   По време на двугодишния период, организацията може да заяви да получи дарение на софтуерни продукти от до 10 фамилии продукти. За фамилии продукти, които съдържат приложения за инсталиране на индивидуален компютър (като компютърна станция или лаптоп) на разположение са най-много 50 лиценза.  За фамилиите продукти, които са с лиценз за клиентски достъп или друг вид лиценз, който предоставя връзка или управление на сървър, на разположение са също до 50 лиценза. За сървърни продукти максимума е 5 продукта, без значение от фамилията продукти. За повече информация, посетете Количества и честота на заявки за дарения от Майкрософт в раздел Дарителска програма на Майкрософт – Допустимост и количества.

o   Продуктите на Майкрософт не могат да бъдат прехвърляни между отделни правни субекти или да бъдат препродавани. В допълнение, продуктите на Майкрософт не могат да бъдат инсталирани на компютри, които ще бъдат дадени или продадени на други организации или индивидуални лица, дори като част от дарителска програма.

o   Дарения на софтуерни продукти се правят в рамките на настоящата програма само за организации, а не за индивидуални лица.