Влизат в сила важни промени в Програмата на Microsoft за дарения на софтуер чрез TechSoup

Важни промени в програмата в сила от 1 април 2018 г.

Посочените по-долу промени в тази програмаще влязат в сила от 1 април 2018 г. Молим ви да се запознаете с тях предвид вашетотехнологично планиране. Тези промени позволяват на Microsoft и TechSoup дапродължат да предоставят на организациите с нестопанска цел технологиите, нужниза осъществяване на техните мисии.

Какво ще се промени?

·     Определени софтуерни Microsoft продукти“на място“ (т.е.не в облак) вече няма да са на разположение чрезTechSoup като дарения. Тези продукти обаче скоро ще бъдат на разположение чрезTechSoup като дисконтирани продуктиза валидирани организации с нестопанска цел.

·        Валидираните организации веченяма да бъдат ограничавани до искане на дарени продукти от максимум 10 заглавнигрупи по време на техния двугодишен цикъл. Вместо това, организациите ще могатпросто да поискат до 50 от всеки дарен продукт и до 5 дарени сървърни продукти,които не използват базисно лицензиране за двугодишен цикъл.

 

Какво няма да се промени?

·        Най-популярните софтуернипродукти „на място“ наMicrosoft ще продължат да се предлагат като дарения на валидирани организации с нестопанска цел.

·        Лимитите за заявки за дарени продуктище продължат да се задават на всеки две години.

·        Всички други правила, правилатаза валидиранеи ограниченията на програмата ще останат същите.

С детайли относно промените в тази програмаможе да се запознаете от приложения тук документ:

За въпроси и обратна връзка ви молим да сесвържете с нас на techsoup@wcif-bg.org.

AttachmentSize
TechSoup-MSFT-Changes.pdf470.24 KB