Zoom Discount Program Guidelines

tags:  Zoom, Bulgarian
Ограничения: 
 • Количество: Организациите може да поръчат един продукт с намалена цена в рамките на една фискална година (1-ви юли – 30 юни).
 • Бюджет: Организации с годишен бюджет до $10 милиона или по-малко са допустими за продукти по тази програма.
 • Само за НПО и читалища: Продуктите в тази програма са налични само за валидирани организации, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и читалища регистрирани по закона за народните читалища и обществени библиотеки. .
 • Видове организации: Всички от горепосочените видове организации може да кандидастват за продуктите по тази програма.
 • Условия: Организациите, които искат да получат продукти от Zoom трябва да се съгласят с условията на производителя terms of service.
 • Анти-дискриминационна политика: Организации, които пропагандират, подкрепят или практикуват дискриминация базираща се на възраст, етническа принадлежност, пол, националност, увреждане, раса, религия, социална ориентация или социално-икономически фактори нямат право да участват в програмата. Организациите трябва да бъдат готови и способни да удостоверят, че те не дискриминират по никой от горепосочените белези, като основание за получаване на продукти по тази програма.
 • Case study: Организациите получили продукти по програмата трябва да са готови да сътрудничат на Zoom като предоставят информяция и обратна връзка за целите на програмата.
 • Разпределяне на продуктите:
  • Продуктите по тази програма се предоставят само на квалифицирани организации, а не на индивиди.
  • Получилите продукти организации нямат право да предостъпват или препродават продуктите на Zoom.