Box.org Donation Program Guidelines

tags:  Box, Bulgarian
Ограничения: 
 • Количество: Организациите могат да заявят един продукт в рамките на живота на дадена организация.
 • Бюджет: Организациите с годишен оперативен бюджет от всякакъв размер са допустими за дарения на продукти по тази програма.
 • Само за нестопански организации и библиотеки: Продуктите по тази програма се предлагат за отговарящите на условията за допустимост нестопански организации и обществени библиотеки.
 • Типове организации: Следните типове организации не отговарят на условията за продуктите, предлагани като дарения по тази програма.
  • Болници, организации, занимаващи се със здравно осигуряване или групови здравни планове, и сродни на тях организации
  • Образователни институции, включително училища, колежи, университети и търговски училища
  • Кредитни съюзи
  • Държавни институции
  • Организации за отчитане на заеми или кредити
  • Организации, работещи в полза на своите екипи или членове
 • Настоящи клиенти: Организациите, вече заплатили абонамент за продукти на Box, нямат право да подновят този абонамент с продукти по тази програма.
 • Условия за ползване на услугата: Организациите, заявяващи Box продукти, трябва да приемат всички приложими условия за ползване на услугата.
 • Антидискриминационна политика:Организации, които се застъпват, подкрепят или практикуват дискриминация въз основа на възраст, етническа принадлежност, пол, националност, увреждане, раса, ръст и тегло, религия, сексуална ориентация или социално-икономически произход, не могат да участват в тази програма. Организациите трябва да са готови и в състояние да удостоверят, че не дискриминират по никое от тези основания, за да получат дарение.
 • Примерен казус: Организациите, получатели на дарения, трябва да имат готовност и възможност да предоставят информация на Box.org за целите на създаване на примерен казус или препоръка по тази програма.
 • Предлагане на продукта:
  • Продуктите по тази програма ще се предлагат на валидирани организации, не на физически лица.
  • Организациите-получатели не могат да прехвърлят или препродават продуктите на Box.org.