Допустими кандидати

 Допустими кандидати


За да могат да участват в Програмата за дарение на технологични продукти на ТехСуп България, организациите с нестопанска цел трябва да отговорят, както на общите критерии за получаване на дарение, така и на тези на отделните дарители-партньори.

Организациите, които отговарят на условията за получаванена дарения, трябва да бъдат юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.

За да валидираме вашата организация с оглед на тези условия, е необходимо да изпратите копия (сканирани) на следните документи:

  •         Удостоверение от Министерство на правосъдието за вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
  •         Актуално състояние на организацията, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на изпращане;
  •         Копие от БУЛСТАТ
  •        Попълнена декларация за съгласие с условията на дарителите, подписана от представлявашите организацията.

Валидирането на организацията отнема до две работни седмици след изпращането на необходимите документи. 

След обработката на подадената информация, ще получите отговор за статуса на вашата организация на предоставения в регистрацията имейл.

AttachmentSize
Bulgaria - Declaration.pdf568.04 KB