Допустими кандидати

 Допустими кандидати


За да могат да участват в Програмата за дарение на технологични продукти на ТехСуп България, организациите с нестопанска цел трябва да отговорят, както на общите критерии за получаване на дарение, изброени по-долу, така и на тези на отделните дарители-партньори.

Организациите, които отговарят на условията за получаванена дарения, трябва да бъдат юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.

Необходимо е да изпратят копие(сканирано) от следните документи:

  •         Удостоверение от Министерство на правосъдието за вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
  •         Актуално състояние на организацията, издадено не по-късно от 6 месеца от датата на изпращане;
  •         Копие от БУЛСТАТ.

Валидирането на организацията отнема до две работни седмици след изпращането на необходимите документи. 

След обработката на подадената информация, ще получите отговор за статуса на вашата организация на предоставения в регистрацията имейл.