Допустими кандидати

 Допустими кандидати


За да могат да участват в Програмата за дарение на технологични продукти на ТехСуп, организациите с нестопанска цел трябва да отговорят, както на общите критерии за получаване на дарение, изброени по-долу, така и на тези на отделните дарители-партньори.

Организациите, които отговарят на условията за получаванена дарения, трябва да:

Са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.

Изпратят копие от следните документи:

  •     Актуално състояние на организацията, издадено не по-късно от 6 месеца от датата на изпращане;
  •     Копие от БУЛСТАТ;
  •     Удостоверение от Министерство на правосъдието за вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.