• Ограничения: 

   ·    Количество: Валидирани организации може да получат до 50 потребителски лицензи в рамките на дадена фискална година (от 1 юли до 30 юни). Лицензите могат да бъдат за един продукт или разпределени между няколко продукта.

  ·    Бюджет: Организации с годишен оперативен бюджет до 1.4 милиона долара или по-малко са допустими за продуктите в тази програма.

  ·    Само нестопански организации в обществена полза: Продуктите по тази програма са достъпни само за квалифицирани организации на платформата Техсуп България.

  ·    Организации нямащи право на дарения по тази програма:  ·    Училища·    Колежи·    Университети ·    Търговски училища·    Спортни клубове·    Политически организации·    Лобистки организации

  ·    Условия за достъп: Организации искащи достъп до продуктите на Bitdefender трябва да се съгласят с условията на компанията.

  ·    Анти-дискриминационна политика: Организации поддържащи или практикуващи дискриминация на база възраст, етническа принадлежност, пол, инвалидност, раса, религия или сексуална ориентация нямат право да участват в тази програма. Кандидатстващите организации трябва да имат желание и възможност да докажат, че не дискриминират по нито един от горепосочените белези.

  ·    Кейс стъдита: Организациите получаващи дарението  трябва да бъдат готови да предоставят информация на Bitdefender за целите, за които ще се използва софтуера по тази програма и за постигнати резултати.

  ·    Разпределение на продуктите:·    Продуктите по тази програма се предоставят само на квалифицирани организации, не на индивиди.·    Организациите нямат право да предостъпват или препродават получените от Bitdefender продукти.