• Количество: Организациите могат да изпратят заявка за пет продукта от стандартната версия и пет продукта от бизнес професионалната версия за една фискална година (от 1 юли до 30 юни).
 • Бюджет: Организации с годишен оперативен бюджет равен или по-малък на 1 милион долара имат право да ползват продуктите на тази програма.
 • Само за организации с нестопанска цел и библиотеки: Продуктите в тази програма са достъпни само за одобрени организации с нестопанска цел и за обществени библиотеки.
 • Видове организации: Следните видове организации не отговарят на изискванията за подаване на заявка за продуктите от тази програма.
  • Организации, изпълняващи законодателна и политическа дейност
  • Застъпнически организации
  • Организации, събиращи членски внос от служителите
  • Филиали на United Way
 • Настоящи клиенти: Организациите, които вече имат абонамент в DocuSign, нямат право на продукти от тази програма, освен ако не са получили абонамент чрез Techsoup Bulgaria.
 • Условия за ползване: Организациите, които пращат заявка за продуктите на DocuSign, трябва да приемат всички приложими условия за ползване.
 • Политика за борба с дискриминацията: Организации, които се застъпват, подкрепят или практикуват дискриминация въз основа на възраст, етническа принадлежност, пол, национален произход, увреждане, раса, размер, религия, сексуална ориентация или социално-икономически произход, нямат право на участие в тази програма. Организациите трябва да са готови и способни да удостоверят, че не извършват дискриминация по никоя от тези точки, за да получат продукти в тази програма.
 • Казус: Организациите получатели трябва да са готови и способни да предоставят информация на DocuSign за целите на създаване на казус или препоръка по тази програма.
 • Разпространение на продукта:
  • Продуктите по тази програма ще бъдат разпространявани само на одобрени организации, а не на физически лица.
  • Организациите получатели не могат да прехвърлят или препродават продуктите на DocuSign.