• Ограничения:

 • Продуктите по тази програма се даряват на организации, не на индивиди.
 • Допустимите организации могат да поръчат hеограничен брой продукта (комбинациите може да са различни)  рамките  на една фискална година (1 юли – 30 юни).
 • Организациите с годишни оперативни бюджети от US$10 милиона долара или по-малко отговарят на условията за продуктите на Acrobat Pro 2017.
 • Дарения могат да получават само НПО в обществена полза, вписани в централния регистър към Министерство на правосъдието и читалища, вписани в Регистъра на народните  читалища.
 • Религиозни организации без светска дейност не могат да участват в програмата. Светската дейност е отделена от църква или религиозна организация и предоставя услуги на хората, независиомо от техните религиозни вярвания, като не проповядва вяра в конкретна религия.
 • Дарения не могат да получават братства или сестринства, Бой Скаутите на Америка, програми за подновяване на компютри, законодателни и политически (с изключение на образование за гласоподаватели) организации или застъпнически групи.
 • Организациите, получаващи дарение трябва да са съгласни и да могат да предоставят информация на Adobe за рубриката „Другите за нас“ на програмата.
 • Организации, които пропагандират, подкрепят или практикуват дискриминация, основана на възраст, етнос, пол, националност, увреждане, раса, размер, религия, сексуална ориентация или социално-икономически статус няма да бъдат допускани до участие в програмата. За да получат дарение, организациите трябва да са съгласни и да могат да декларират, че не дискриминират по никой от горепосочените признаци.
 • Получените продукти на Adobe не могат да бъдат прехвърляни или препродавани на други лица или организации.
 • Организациите получили продукти като дарение от  Adobe нямат право да ги предостъпват или препродават чрез търгове или други подобни средства онлайн или посредством лични контакти.
 • Получените продукти на Adobe не могат да бъдат използвани за лотарии, като подаръци и награди при кампании за набиране на средства.